امید زمانی-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user7368319376212
تاریخ عضویت: 1397/02/15
امتیاز کاربر: 12920
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

دانشجوی مقطع کارشناسی الکترونیک

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود