حیدر مهدوی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حیدر مهدوی
نام کاربری: user11586003
تاریخ عضویت: 1397/02/28
امتیاز کاربر: 8793
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

من حیدر مهدوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس کارگاه های مسائل حقوقی بابیش از 17 سال کار حقوق

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود