سید علی عظیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سید علی عظیمی
نام کاربری: user050019090109
تاریخ عضویت: 1397/04/19
امتیاز کاربر: 1738
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

شعبده باز در حوزه ذهن و اقتصاد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود