سید علی عظیمی-بیشتر از یک نفر
سید علی عظیمی
نام کاربری: user050019090109
تاریخ عضویت: 1397/04/19
امتیاز کاربر: 1788
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

شعبده باز در حوزه ذهن و اقتصاد


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود