سید معمر عزیزی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سید معمر عزیزی
نام کاربری: smazizi
تاریخ عضویت: 1397/02/05
امتیاز کاربر: 3336
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود