مجتبی خانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مجتبی خانی
نام کاربری: ostad
تاریخ عضویت: 1397/06/10
امتیاز کاربر: 4154
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود