داود زارع زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

داود زارع زاده
نام کاربری: m.rah313
تاریخ عضویت: 1397/07/22
امتیاز کاربر: 2263
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود