سعید کوشافرد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید کوشافرد
نام کاربری: kooshafard
تاریخ عضویت: 1397/07/28
امتیاز کاربر: 5144
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود