محسن شیروانی | بیشتر از یک نفر
محسن شیروانی
نام کاربری: MOHSEN007
تاریخ عضویت: 1397/01/24
امتیاز کاربر: 152,286
تعداد افراد دنبال کننده: 47

من کی ام

شخصی که عمیقا باور داره،«همّت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود»

  ذهن آگاهی
  نظم
  پشتکار
  مهربانی
  قاطعیت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود