محمد حافظی نژاد-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

محمد حافظی نژاد

محمد حافظی نژاد

"یک پدر و یک معلم" مدرس روش‌ها و فنون تدریس فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی نویسنده ی کتاب کلید‌های تدریس مبتکر روش‌های نوین ترکیب تکنولوژی و تدریس مشاور آموزشیِ مدرسین ،سخنرانان و مراکز آموزشی بزرگ کشور مدیر اولین وبسایت تخصصی در زمینه‌ی روش تدریس


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

5

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود