بهمن قاسمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهمن قاسمی
نام کاربری: BahmanGhasemi
تاریخ عضویت: 1397/08/21
امتیاز کاربر: 2333
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود