آذر قفلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

آذر قفلی
نام کاربری: Azarghofli
تاریخ عضویت: 1397/12/05
امتیاز کاربر: 111079
تعداد افراد دنبال کننده: 16

من کی ام

ای نسخه نامه الهی که تویی ای آیینه جمال شاهی تویی بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست در خود بنگر هر آنچه تو‌یی

Azarghofli
19 اردیبهشت 98 آذر قفلی
Azarghofli
17 اردیبهشت 98 آذر قفلی
Azarghofli
14 اردیبهشت 98 آذر قفلی
Azarghofli
07 اردیبهشت 98 آذر قفلی
Azarghofli
01 اردیبهشت 98 آذر قفلی
Azarghofli
01 اردیبهشت 98 آذر قفلی
Azarghofli
30 فروردین 98 آذر قفلی
Azarghofli
17 فروردین 98 آذر قفلی
Azarghofli
14 فروردین 98 آذر قفلی
Azarghofli
14 فروردین 98 آذر قفلی
Azarghofli
03 فروردین 98 آذر قفلی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود