-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

وبینار های موجود

عنوان ویبنار توضیحات -
وبینار فروش آموزش- مدرسه استادی در وبینار قبلی در مورد بازگشت سرمایه صحبت کردیم و در این وبینار در مورد تکنیک ممن دردی صحبت می کنیم
وبینار شهامت و اعتماد به نفس با شرکت در این وبینار می‌توانید سه تکنیک اصلی برای اعتماد به نفس و رفع خجالت را دریافت خواهید کرد