سمینار تکمیلی و رایگان انسان بیشتر از یک نفر-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمینار تکمیلی و رایگان انسان بیشتر از یک نفر

این سمینار برای عزیزانی که در سمینار بزرگ سه هزار نفری وزارت کشور در پانزدهم اردیبهشت ماه نود و شش شرکت کردند برگزار شد.

شما می توانید فیلم مدرسه استادی چهار را از اینجا مشاهده کنید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود