سمینار تکمیلی و رایگان انسان بیشتر از یک نفر | بیشتر از یک ن

سمینار تکمیلی و رایگان انسان بیشتر از یک نفر

این سمینار برای عزیزانی که در سمینار بزرگ سه هزار نفری وزارت کشور در پانزدهم اردیبهشت ماه نود و شش شرکت کردند برگزار شد.

شما می توانید فیلم مدرسه استادی چهار را از اینجا مشاهده کنید

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود