سمینار ترس از سخنرانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمینار ترس از سخنرانی

این سمینار برگزار شد و اکنون می توانید فیلم آن را تهیه کنید:

 با عرض پوزش،این محصول فعلا برای فروش موجود نیست.

 می توانید فیلم های رایگان صفحه ی شهامت را ببینید.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود