بسته جامع و غیرحضوری افزایش اعتماد به نفس

بسته جامع و غیرحضوری افزایش اعتماد به نفس

باور به توانایی‌ها و ارزش‌های وجودی خود تعریف درستی از اعتماد به نفس است. حاصل اعتماد به نفس نداشتن هرگونه حال بد در زمان شکست و ناکامی است.