دوره تاب آوری

دوره تاب آوری | هماهنگ شدن با تغییرات زندگی

یادگیری مهارت تاب آوری یعنی کسب قدرت کنترل هیجانات در زمان‌های ناخوشایند زندگی و داشتن بهترین رفتار در سختی‌ها و رنج‌ها است.