زهرا سنایی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

زهرا سنایی
نام کاربری: zahra.mlj
تاریخ عضویت: 1397/01/30
امتیاز کاربر: 134115
تعداد افراد دنبال کننده: 27

من کی ام

آدمی که قرار است آدم شود.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود