زرین معتمد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زرین معتمد
نام کاربری: user918806091095
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 13983
تعداد افراد دنبال کننده: 10

من کی ام

زرین معتمد هستم...کارشناس روانشناسی..مدیر داخلی موسسه همیاران مادرو کودک مهرمن..

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود