عبدالهادی عاملی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

عبدالهادی عاملی
نام کاربری: user59519872
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 161654
تعداد افراد دنبال کننده: 125

user59519872 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

همیشه دوست داشتم تنها باشم ولی فکرای زیادی توی سرم بود،واردمسیری شدم که اصلادوستش نداشتم ولی یادگرفتم مسئولیت پذیرباشم و سعی میکنم کارهارابه بهترین حالت ممکن انجام بدم ومسیرجدیدی را برای خدمت به مردم یادگرفتم(آموزش دیدن و درادامه آموزش دادن)به مردم روستاهاوشهرهای کوچک www.mandishe.comاندیشه ماندگار


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود