عبدالهادی عاملی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عبدالهادی عاملی
نام کاربری: user59519872
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 165084
تعداد افراد دنبال کننده: 95

من کی ام

همیشه دوست داشتم تنها باشم ولی فکرای زیادی توی سرم بود،واردمسیری شدم که اصلادوستش نداشتم ولی یادگرفتم مسئولیت پذیرباشم و سعی میکنم کارهارابه بهترین حالت ممکن انجام بدم ومسیرجدیدی را برای خدمت به مردم یادگرفتم(آموزش دیدن و درادامه آموزش دادن)به مردم روستاهاوشهرهای کوچک www.mandishe.comاندیشه ماندگار


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود