عبدالهادی عاملی | بیشتر از یک نفر
عبدالهادی عاملی
نام کاربری: user59519872
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 161,763
تعداد افراد دنبال کننده: 127

من کی ام

همیشه دوست داشتم تنها باشم ولی فکرای زیادی توی سرم بود،واردمسیری شدم که اصلادوستش نداشتم ولی یادگرفتم مسئولیت پذیرباشم و سعی میکنم کارهارابه بهترین حالت ممکن انجام بدم ومسیرجدیدی را برای خدمت به مردم یادگرفتم(آموزش دیدن و درادامه آموزش دادن)به مردم روستاهاوشهرهای کوچک www.mandishe.comاندیشه ماندگار


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود