رسول حمیدی-بیشتر از یک نفر
رسول حمیدی
نام کاربری: user5038939895
تاریخ عضویت: 1397/02/23
امتیاز کاربر: 4423
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

زندگی واقعی من از زمانی شروع شد که با بیشتر از یک آشنا شدم.

زندگی واقعی من از زمانی شروع شد که با بیشتر از یک آشنا شدم.

علاقه مند به موضوعات توسعه فردی خصوصاً مهارت تصمیم گیری در زندگی و کار و همچنین علاقه مند به روانشناسی کاربری.

علاقه مند به مخابرات رادیویی و برنامه نویسی.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود