مهسا باقری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهسا باقری
نام کاربری: user492844891078616
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 9309
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی-اهل مازندران ساکن تهران- مدرس دانشگاه -مدیر داخلی شرکت و تجربه برگزاری کارگاههای خودشناسی و تیپ های شخصیتی