رها امینی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رها امینی
نام کاربری: user457592
تاریخ عضویت: 1397/02/31
امتیاز کاربر: 10592
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

کارشناسی ارشد روانشناسی/محقق انسان شناسی و موفقیت/13سال سابقه امورمالی