احسان ساری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

احسان ساری
نام کاربری: user447075052
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 3984
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

کارشناسی ساخت تولید ؛طراحی قطعات صنعتی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود