بهاره درویشی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهاره درویشی
نام کاربری: user306976704
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 9505
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

بهاره درویشی هستم مدرس مهارت های ارتباطی و عضوی از مجموعه معماری زندگی. ما در این مجموعه تلاش می کنیم تا افراد بتوانند زندگی خود را به گونه ای مطلوب طراحی کنند. معمار زندگی خود باشید...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود