محمدجواد فلاح-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدجواد فلاح
نام کاربری: user301490741413
تاریخ عضویت: 1397/03/22
امتیاز کاربر: 1789
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی در دانشگاه یزد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود