مریم علمی تبار-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مریم علمی تبار
نام کاربری: user2729095196
تاریخ عضویت: 1397/04/31
امتیاز کاربر: 1515
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

من مریم علمی تبار 35 ساله کارشناس ارشد بازرگانی به دنبال رشد و پیشرفت شخصیت خود هستم و لحظه به لحظه تغییر کردن و کامل تر شدن را خیلی دوست دارم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود