مهیار مسعودی توچائی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهیار مسعودی توچائی
نام کاربری: user1527572564
تاریخ عضویت: 1397/05/08
امتیاز کاربر: 5240
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

خلاق، کنجکاو،هنرجو،طبیعت گرا،باهوش،درونگرا تر از برونگرایی دانشگاه شیمی خوندم و در کنارش ویولون آموزش دیدم و کار کردم، کمی هم مطالعات روانشناسی بیشتر خود شناسی عمق نگر به سبک یونگ و همین طور در مورد مطالعات پراکنده در مورد موفقیت دارم.