بهار اژدری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهار اژدری
نام کاربری: user0685290846
تاریخ عضویت: 1397/03/16
امتیاز کاربر: 6395
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

سلام من بهار اژدری بنیانگذار تیم مدیر خود هستم تیمی که در این راستا تشکیل شد تا یک باور را در ذهن تمامی افراد جامعه به وجود بیاورد و آن هم اینکه من مدیر خودم هستم با فرا گرفتن هنر و مهارت مدیریت سرمایه های مهم زندگی خود را مانند فکر و ایده.احساس .زمان و ثروت خود را حفظ کنید و زندگی شاد خود را بسازید