فاطمه علیخانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه علیخانی
نام کاربری: tarhkhial
تاریخ عضویت: 1397/11/20
امتیاز کاربر: 8611
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

متولد اردیبهشت، عاشق هنر و طبیعت، رسالت من در زندگی خوب زیستن، دوست داشتن و شکر گذاری است، تا نشانگر تاثیر خارق العاده روح الهی انسان و عشق و هنر و طبیعت باشم. آمین.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود