سیاوش تاج منش-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیاوش تاج منش
نام کاربری: stajmanesh
تاریخ عضویت: 1397/04/31
امتیاز کاربر: 11173
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

گاهی اوقات، خشم تنبیهی است که به خودمان می دهیم، برای اشتباه فرد دیگری

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود