شهرام اسلامی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

شهرام اسلامی

شهرام اسلامی


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

7

 محتوای کاربردی: 5 از 3 رای
 نحوه ارائه استاد: 5 از 3 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 5 از 3 رای

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود