رضا ضامنی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا ضامنی
نام کاربری: rezazameni
تاریخ عضویت: 1397/11/16
امتیاز کاربر: 36386
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود