علی قندی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی قندی
نام کاربری: ostadghandi
تاریخ عضویت: 1397/02/16
امتیاز کاربر: 3484
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود