منصور حسین زادگان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

منصور حسین زادگان
نام کاربری: mansoursmit
تاریخ عضویت: 1397/08/03
امتیاز کاربر: 41813
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

گر مردرهی میان خـون بــایــــد رفت.... از پــای فتــاده ســرنـگون بایـد رفت.... تو پـای به راه در نــه و هیـــچ مـپرس.... خـود راه بگویدت که چـون باید رفت.... عطار