عبداللطیف باش قره-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عبداللطیف باش قره
نام کاربری: latifkaizen
تاریخ عضویت: 1397/02/19
امتیاز کاربر: 10962
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود