کریم کنعانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کریم کنعانی
نام کاربری: kanani
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 2375
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

کارشناس فیزیک کاربردی و کارشناس ارشد مدیریت اجرائی و شاغل در آزمایشگاه فیزیک همکار سازمان استاندارد و مدیر وب سایت فیزیک آنلاین در زمینه طراحی آزمایشگاه مجازی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود