فاطمه سادات طباطبایی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه سادات طباطبایی
نام کاربری: fatemehtabatabaiy
تاریخ عضویت: 1397/12/07
امتیاز کاربر: 2270
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود