سعید اطمینانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید اطمینانی
نام کاربری: etminanis
تاریخ عضویت: 1397/04/02
امتیاز کاربر: 11189
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود