سید اسماعیل ساداتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سید اسماعیل ساداتی
نام کاربری: esisadati
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 3608
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود