دکتر جعفر لک زائی | بیشتر از یک نفر
دکتر جعفر لک زائی
نام کاربری: drjafarlakzaei
تاریخ عضویت: 1397/07/14
امتیاز کاربر: 968,809
تعداد افراد دنبال کننده: 255

من کی ام

I am trying to enjoy my life cycle And now I have more power to forget the past mistakes and more time to enjoy the past decisions

فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین


یک چریک که با تاکتیک و تکنیک دنبال بهبود زندگی فردی و اجتماعی است.  قاطعیت
  اصالت
  نظم
  مسئولیت پذیری

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود