بیشتر از یک بیشتر از یکی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

بیشتر از یک بیشتر از یکی

بیشتر از یک بیشتر از یکی

مدرس سخنرانی و فن بیان برگزار کننده چندین سمینار و نویسنده کتاب ....


دوره ها

1

میانگین امتیاز

4.71

دنبال کننده

32

 محتوای کاربردی: 4.63 از 4 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.88 از 4 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.63 از 4 رای

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود