امیر احسان حاجی حسینی-بیشتر از یک نفر
امیر احسان حاجی حسینی
نام کاربری: amirehh
تاریخ عضویت: 1397/04/11
امتیاز کاربر: 49275
تعداد افراد دنبال کننده: 18

من کی ام

یک چند پتانسیلی که برای کامل کردن نیمه ی گمشده ی اعتماد به نفسم، که تصور ذهنی از خودم هست، اینجام؛ تا تعادل را در خودم ایجاد کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود