امین القاسی زاده | بیشتر از یک نفر
امین القاسی زاده

امین القاسی زاده

آموزش 2500 نفر در سراسر کشور در حوزه های: فروش، کسب و کار، بازاریابی، باورهای ناپیدا، کوچینگ و ...


دوره ها

0

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

12

سوابق تحصیلی:

✔️کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA از دانشگاه NEOMA فرانسه
✔️کارشناسی مدیریت بازرگانی
✔️ مستر ان. ال. پی.
✔️کوچ مورد تأیید فدراسیون بینالمللی کوچینگICF
 

سوابق حرفه ای:
 

 بنیانگذار و مدیرعامل مؤسسه پویش آکادمی
 بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مؤسسات امین القاسی
 مدرس دانشگاه در حوزه بازاریابی و فروش
 حضور در بیش از 50 برنامه رادیویی و تلویزیونی
 برگزاری بیش از 200 سمینار آموزشی در کشور
 برگزاری بیش از یکصد کارگاه تخصصی در کشور
 مشاور چندین شرکت در زمینه توسعه بازار و برندینگ
 مشاور و مدرس مهارتهای زندگی و کسب و کار برخی از صاحبان کسب و کار کشور

 

 

برخی از کارگاه ها و سخنرانی های ارائه شده:

 

◾️کارگاه »فــروش« در 11 مهــر مــاه در تهــران – در مدرســه اســتادی جنــاب آقــای محمــد پیــام بهرامپــور

◾️کارگاه »معاینه فنی اهداف« در 21 تیر ماه در تهران

◾️سـمینار »خـدا هـوای تـو را دارد« در 17 تیـر مـاه در اهـواز – همـراه بـا سـرکار خانـم نفیسـه معتکـف

◾️کارگاه اجرایــی »هدفگــذاری و جشــن پایــان ســال« در 20 اســفند مــاه در اهــواز

◾️گردهمایــی دانشآموختــگان دورههــای جامــع کوچینــگ 1 و 2 در 15 خــرداد مـاه در اهـواز

◾️برگــزاری بیــش از 10 ســخنرانی زنــده آنالیــن بــا اســاتید برجســته داخــل و یــا خــارج از کشــور از جملــه آقایــان و خانمهــا: محمــد مهــدی ربانــی، محمدپیــام بهرامپـور، پویـا ودایـع، نغمـه کشـاورز، فرشـید پاکـذات، علـی شاهحسـینی، بابـک بهمنخـواه، ماهـان تیمـوری، علـی درجزینـی، هنگامـه عسـگری و ...

◾️کارگاه »فـروش«در 18 دی مـاه در اهـواز – در مدرسـه اسـتادی جنـاب آقـای محمـد پیـام بهرامپـور

 مقالات و کتاب ها:

◾️کتاب باورهای ناپیدا،نوشته امین القاسی،انتشارت نسل نواندیش


◾️کتاب تیغ،نوشته امین القاسی ومحمد پیام بهرامپور،انتشارات تعالی


◾️ نگارش چندین مقاله درمجالت مختلف از جمله:ماهنامه روانشناسی،شادکامی و موفقیت و ...

 

 

 راه های ارتباطی 
 

 آدرس پست الکترونیکی
com.Gmail@AlghasiZadeh.Amin
 آدرس وب سایت :
Alghasi.com

 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود