مریم عباسی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مریم عباسی
نام کاربری: abbasi2008
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 69559
تعداد افراد دنبال کننده: 26

من کی ام

مریم عباسی هستم مدرس بهبود فردی. عاشق یادگیری و یاد دادن.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود