اعظم حسینی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

اعظم حسینی
نام کاربری: aahoseinin5834
تاریخ عضویت: 1397/03/18
امتیاز کاربر: 8341
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

اعظم حسینی کارشناس ارشد صنایع غذایی و مدیریت آموزشگاه کلبه شیرین به دنبال خودسازی و سپس ارتقاء کیفیت زندگی در ایران هستم. تمرکز من بر روی اصول صحیح تغذیه ی جسم و تقویت مهارتهای ذهنی است زیرا بر این باورم که بین سلامت ذهن و جسم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.