تیمور رحیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

تیمور رحیمی
نام کاربری: TeymourRahimi
تاریخ عضویت: 1397/07/27
امتیاز کاربر: 19986
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود