سنا ارجمندی نیا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سنا ارجمندی نیا
نام کاربری: Sanaarjmand
تاریخ عضویت: 1397/05/07
امتیاز کاربر: 1886
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود