محمدعلی سعیدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدعلی سعیدی
نام کاربری: Saeedi.ma
تاریخ عضویت: 1397/06/18
امتیاز کاربر: 1309
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود