پسر خوب-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پسر خوب
نام کاربری: PesarKhob
تاریخ عضویت: 1397/09/10
امتیاز کاربر: 43430
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

گر مرد رهی میان خون باید رفت / وز پای فتاده سرنگون باید رفت * تو پای به راه در نه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت

گر مرد رهی میان خون باید رفت /
وز پای فتاده سرنگون باید رفت *
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس /
خود راه بگویدت که چون باید رفت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود